Jaarverslag 2015 Print

Jaarverslag 2015 Circulus-Berkel 2015:

 

Meer afvalscheiding, meer werk in de buitenruimte

 

In 2015 heeft Circulus-Berkel goede resultaten geboekt, blijkt uit het jaarverslag 2015. Zo is het percentage afvalscheiding toegenomen tot 67% en heeft Circulus-Berkel de sociale werkgelegenheid en participatie in de buitenruimte flink uitgebreid. Daarmee heeft Circulus-Berkel bijgedragen aan twee belangrijke regionale ontwikkelingen: de omslag van afval naar grondstof en de omslag van openbare naar gedeelde ruimte. Circulus-Berkel verwacht daarin ook in 2016 verdere stappen te maken.

In 2015 leverde een inwoner gemiddeld 126 kilo restafval in (exclusief grof restafval). Het restafval en grof restafval namen met bijna 5 procent af en de gescheiden herbruikbare grondstoffen namen met bijna 3 procent toe. Een belangrijke bijdrage aan dit resultaat leverde de start van de gecombineerde inzameling in 2015 van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD).

Circulaire economie

De verwachting is dat ook in 2016 grote stappen in afvalscheiding en grondstofbehoud gemaakt zullen worden. De introductie van de BEST-tas, de aanpassing van de inzamelfrequentie voor restafval en de start van inzameling van restafval ‘op maat’ vormen daarvan voorbeelden. Algemeen directeur Henk Knip is positief over de nabije toekomst: ‘Alle acht aangesloten gemeenten hebben de ambitie om een nagenoeg afvalvrije regio te worden, onlangs in hun plannen opgenomen. Daarnaast hebben de gemeenten en Circulus-Berkel in 2015 een gezamenlijk convenant getekend voor het verder ontwikkelen van hoogwaardig hergebruik van materialen, het sluiten van grondstofketens en een regionale, circulaire economie. We gaan eensgezind verder op de ingeslagen weg.’

Gedeelde leefomgeving

Steeds meer gemeenten zoeken – naast grondstoffenbehoud - naar oplossingen voor het beheer van de openbare ruimte in combinatie met participatie en activering. Circulus-Berkel biedt mogelijkheden om dit – met behoud van kwaliteit - in combinatie met een efficiëncyslag te bereiken. ‘Met succes zijn in 2015 meer mensen geactiveerd, is de participatie in buurten vergroot en zijn de activiteiten in de buitenruimte uitgebreid’, meent Knip. De overname van de afdeling Buitenruimte van de gemeente Lochem, het buurtonderhoudsbedrijf van Stichting Welzijn Lochem en de groendienst van de gemeente Doesburg droegen aan dit resultaat bij.

‘We zien ook in 2016 kansen om de werkzaamheden in grondstofbeheer en openbare ruimte in combinatie met participatie en activering verder uit te breiden’, aldus Henk Knip. Dit kan volgens hem gerealiseerd worden door ‘een betere integratie van diensten, werk weer terug naar de regio en grotere participatie’. In januari 2016 is daar bijvoorbeeld met de opening van een sorteercentrum voor e-goed een start mee gemaakt. Circulus-Berkel onderzoekt in 2016 de mogelijkheid om  ook voor het sorteren van textiel een regionaal sorteercentrum in te richten.

De jaarrekening wordt aan het jaarverslag toegevoegd na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei.