Jaarverslag 2015 Print

>Voorwoord

2015 was het eerste jaar waarin we als gefuseerd bedrijf naar buiten traden. De start van Circulus-Berkel vormde de succesvolle afsluiting van een zorgvuldig traject van jaren waarin de samenvoeging geleidelijk is doorgevoerd. Het was een jaar van oogsten en zaaien.

Op het gebied van grondstoffen is veel gerealiseerd. Zo is de inzameling van verpakkingsplastic in alle gemeenten uitgebreid met metaal en drankpakken (PMD), en is de introductie van de BEST-tas in 2016 voorbereid. Enkele gemeenten hebben reeds de inzamelfrequentie van restafval aangepast. Daarnaast is het spraakmakende regionale afvalvrijproject 100-100-100 uitgerold. Met rasse schreden halen we in onze regio het nationale doel voor 2020 van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.

inzameling PMD in Epe

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2015 hebben we bijgedragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Met succes zijn mensen geactiveerd richting regulier werk, is de participatie in buurten vergroot en zijn de activiteiten in de buitenruimte uitgebreid. Voor het creëren van sociaal werk hebben we in 2015 van onze werkgeversvereniging een oorkonde gekregen. De overname van kringloopbedrijf Stilema is goed verlopen. De focus op de inzameling en de winkel is vergroot, wat geleid heeft tot toename van de ingenomen en verkochte goederen.

Medewerkers van Stilema

 

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar is de kiem gelegd voor toekomstige ontwikkelingen. De basis vormt de nieuwe strategie 2015-2020: een voortzetting van de lijn die we hebben uitgezet, maar wel met een aantal belangrijke intensiveringen. Binnen het beheer van grondstoffen en zorg voor de leefomgeving zijn zorg voor het milieu, activering, participatie en efficiënte bedrijfsvoering de vier kernwaarden. Bovendien zoeken we bewust naar samenwerking, integratie van taken en flexibiliteit. Deze visie op de toekomst vraagt om een andere inrichting van de organisatie, waarmee in het voorjaar van 2016 gestart wordt.

Voor ‘grondstoffen’ is het belangrijk dat de aangesloten gemeenten de ambitie om een afvalvrije regio te worden in hun plannen hebben opgenomen. Ook zijn er samenwerkingen met bedrijven en kennisinstellingen opgezet om dat doel te verwezenlijken. Daarnaast wordt hard gewerkt aan nieuwe recyclepleinen voor de gemeenten Doesburg, Lochem en Deventer. Het overnemen van taken in buurt- en groenbeheer vormt een extra stimulans voor het uitbouwen van activering en participatie.

Groenbeheer in Lochem

 

 

 

 

 

 

 

De financiële resultaten over 2015 sluiten aan bij de prognoses en zijn vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De overeenkomsten met gemeenten voor de dienstverlening zijn aangepast; Circulus-Berkel blijft voor de komende jaren streven naar verdere kostenreductie.

Kortom, in 2015 is zeer veel bereikt en in gang gezet voor de twee belangrijke regionale transities waar wij aan willen bijdragen. De overgang van afval naar grondstof verloopt zeer voorspoedig en we verwachten de komende jaren daarin nog grote stappen te maken. De andere transitie is die van openbare ruimte naar gedeelde leefomgeving. Ook daarin leveren we al een aanzienlijke bijdrage. We zien kansen dat nog verder uit te breiden door betere integratie van diensten, door werk weer terug naar de regio te halen en de participatie te vergroten. In januari 2016 is daar met de opening van een sorteercentrum voor e-goed een eerste start mee gemaakt.

Henk Knip, algemeen directeur Circulus-Berkel

Opening sorteercentrum voor e-goed bij Weee.