Jaarverslag 2015 Print

> Apeldoorn

In 2015 is de ontwikkeling van een nieuw grondstoffenplan in gang gezet onder de naam Recycleplan. Belangrijk onderdeel van dat plan is een sterke reductie van restafval en een meeropbrengst van grondstoffen. Gespiegeld inzamelen lijkt daarvoor de beste methode en daarom is in 2015 in de wijken Osseveld-Woudhuis een proef gehouden om te bepalen of dat in de praktijk ook het geval is. Ruim 750 huishoudens leverden vrijwillig hun restafvalcontainer in en kregen daarvoor in de plaats een oranje PMD-container. De reacties en de ervaringen van de resultaten en ervaringen worden meegenomen in het nog op te stellen grondstoffenplan.

Vooruitlopend op het nieuwe grondstoffenplan zal de BEST-tas in 2016 ingevoerd worden. Voor het verzamelen van de tassen zal een aparte huis-aan-huis inzamelstructuur worden opgezet. De sortering van de inhoud van de BEST-tas vindt plaats in samenwerking met kringloopbedrijf Foenix.

Het afgelopen jaar verzorgde Circulus-Berkel ook weer de faciliteiten om bij grote evenementen grondstoffen gescheiden in te zamelen, zoals de wandelvierdaagse en het muziekfestival Jazz in the Woods. In de buitenruimte helpen Cleanteams de leefomgeving schoon te houden. Arbeidsparticipatie en activering is in Apeldoorn verder ontwikkeld. Zo is niet alleen het straatvegersproject wederom succesvol voortgezet. Verder zamelen twee medewerkers van Felua bij hoogbouw de PMD-zakken in.

De onkruidbestrijding zal in 2016 anders georganiseerd worden, omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet meer is toegestaan. De werkzaamheden zijn samen met de gemeente voor het grootste deel aanbesteed. Het handmatig verwijderen van onkruid rondom obstakels gaan we zelf verzorgen en daar is het doel om participatiewetmedewerkers voor in te zetten.

Resultaten grondstoffen

Net als in de jaren ervoor nam ook in 2015 de hoeveelheid afval af en namen de gescheiden ingezamelde grondstoffen toe. Totaal boden inwoners gemiddeld 447 kilo aan afval en grondstoffen aan, een procent meer dan het jaar ervoor. Afgezien van een sterke toename van PMD, deden zich in de overige stromen geen grote veranderingen voor.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Apeldoorn.

 

Voor het negende opeenvolgende jaar is de hoeveelheid restafval inclusief grof restafval afgenomen. In 2015 bedroeg de daling 3 procent, tot 156 kilo per inwoner. Daarmee is het beleidsdoel voor 2015 van 150 kilo per inwoner bijna gehaald.

Restafval en grof restafval maken 35 procent van het ingeleverde materiaal uit. Daarmee is in 2015 het scheidingspercentage toegenomen naar 65 procent. De nationale doelstelling voor 2015 van 65 procent is daarmee gehaald. Voor het halen van de doelstelling voor 2020 van 75 procent afvalscheiding zal verdere inspanning nodig zijn.

De stijging van het scheidingspercentage in de afgelopen jaren is mede te danken aan de invoering van het nultarief voor gft in 2009 en de start in datzelfde jaar van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. In 2015 is het effect van de invoering van PMD-inzameling duidelijk te merken. Werd in 2014 16 kilo plastic verpakkingen, drankpakken en blik per inwoner ingezameld, in 2015 was dat gemiddeld 21 kilo.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.