Jaarverslag 2015 Print

> Bronckhorst

Vanaf 1 januari 2015 wordt het restafval nog maar eens in de vier weken ingezameld. Tegelijkertijd konden drankpakken en metalen verpakkingen bij de kunststof verpakkingen (PMD) in de oranje container. Ook zijn op milieuparken 22 ondergrondse containers geschikt gemaakt voor restafval. Inwoners konden een milieupas aanvragen om het restafval, op het moment dat het hen uitkomt, naar een van de milieuparken toe te brengen. Er zijn ongeveer vierduizend aanvragen geweest en de gemeente heeft besloten om in 2016 ook de resterende inwoners een pas toe te sturen. Ook zal begin 2016 de BEST-tas van start gaan. Het inzamelen van de tas wordt verzorgd door Circulus-Berkel in samenwerking met Delta, de sortering van de goederen door 2Switch.

In 2015 is de inzameling van incontinentiemateriaal anders georganiseerd. Daarvoor konden luiers bij enkele kinderdagverblijven en zorginstellingen worden gebracht. In de praktijk bleek dat vooral inwoners die deze locaties bezochten het incontinentiemateriaal wegbrachten. Nu zijn acht milieuparken voorzien van ondergrondse containers voor incontinentiemateriaal, waarmee de drempel om dit gescheiden in te leveren sterk is gedaald.

In 2016 zullen Bronckhorst en Deventer samen een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om keukenafval – de groente en het fruit van gft – bij inwoners zo eenvoudig mogelijk gescheiden in te zamelen en te verwerken. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Wageningen Universiteit (WUR). Vanuit CBL, de brancheorganisatie van de levensmiddelendetailhandel, zal aangesloten worden om voedselverspilling tegen te gaan, zodat een integrale onderzoeksaanpak mogelijk wordt.

Circulus-Berkel zit ook aan bij de gemeenten als het om zwerfafval en afval scheiden buitenshuis gaat. Projecten in dit kader zijn in 2015 geëvalueerd, waaronder afvalbakken voor gescheiden stromen in Zelhem. In 2016 zal afvalscheiding in de buitenruimte onderdeel zijn van het op te stellen grondstoffenplan.

Op het gebied van educatie zal Cleanwise in 2016 op bassischolen worden geïntroduceerd.

Resultaten grondstoffen

In 2013 daalde de hoeveelheid afval in Bronckhorst spectaculair door de overgang naar een afvalstoffenheffing gebaseerd op aanbod. In 2015 bleef dat aanbod vrijwel gelijk aan het jaar ervoor met gemiddeld 388 kilo. Wel nam de hoeveelheid afval af terwijl de gescheiden aangeboden grondstoffen evenveel toenamen. Voor de overige stromen zijn er op PMD na geen opvallend grote veranderingen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Bronckhorst. (De gemeente is in 2007 tot Circulus-Berkel toegetreden).

 

Sinds de invoering van diftar in 2013 neemt de hoeveelheid restafval inclusief grof restafval af. In 2015 zelfs met 20 procent tot 91 kilo per inwoner. Niet alleen heeft de gemeente haar doel voor 2015 van 150 kilo per inwoner ver overtroffen, ook heeft ze de nationale doelstelling van maximaal 100 kilo afval per inwoner in 2020 al bereikt.

Het scheidingspercentage in de gemeente Bronckhorst was al hoog en is in 2015 verder gestegen naar 77 procent. De inwoners van Bronckhorst overtreffen ruim de nationale scheidingsdoelstelling van 65 procent die voor 2015 is gesteld en zitten dicht bij de doelstelling van 75 procent in 2020. De forse toename van de afvalscheiding is het gevolg van de invoering van diftar in 2013 en de introductie van gescheiden inzameling van plastic. In 2015 nam de scheiding onder andere toe door de invoering van PMD en de start van inzameling van incontinentiemateriaal. Van PMD werd 32 kilo per inwoner ingezameld en van incontinentiemateriaal 4 kilo per inwoner.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.