Jaarverslag 2015 Print

> Doesburg

Eind 2015 heeft de gemeente Doesburg een nieuw grondstoffenplan vastgesteld. De kern van het plan is de overgang op termijn naar gespiegeld inzamelen. In de binnenstad brengen huishoudens het restafval al weg naar ondergrondse containers, terwijl gft, PMD en papier aan huis worden opgehaald. Voor de rest van de gemeente moeten voor gespiegeld inzamelen de milieuparken eerst geoptimaliseerd worden. Het opzetten en vernieuwen van deze brengvoorzieningen zal gelijk worden uitgevoerd met de herinrichting van de parkeerplaatsen in Doesburg. Een concreet tijdpad van invoering is daarom nog niet vastgesteld. Tot die tijd blijft de inzameling in een driewekelijkse cyclus plaatsvinden.

Het afgelopen jaar konden drankpakken en blik samen met de kunststof verpakkingen (PMD) meegegeven worden. Het restafval nam daardoor verder af. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de BEST-tas in februari 2016.  2Switch  sorteert de goederen uit de tas. De langjarige wens voor de bouw van een nieuw recycleplein in combinatie met de gemeentewerf is eind 2015 in vervulling gegaan. Naar verwachting zal het complex in 2017 worden geopend. Het project Cleanwise is goed ontvangen door de basisscholen. Het educatieprogramma werd door NME Liemers gegeven, waarbij Circulus-Berkel het materiaal en de inzameling verzorgde.

Circulus-Berkel heeft per 1 januari 2016 de groendienst van de gemeente overgenomen. De dienst verzorgt het openbaar groen, behalve de bomen. Maaiwerkzaamheden vallen ook deels onder de overgedragen werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder onze regie na aanbesteding uitgevoerd gaan worden. Voor het machinaal vegen levert Circulus-Berkel eerst een veegmachine die bemand wordt door de gemeente. Na enige tijd zullen we ook de bemanning gaan verzorgen. Daarnaast zal de onkruidbeheersing op verharding door Circulus-Berkel uitgevoerd gaan worden, door middel van hete lucht, omdat het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer gebruikt mag worden. In nauwe samenwerking met de gemeente Doesburg zal deze aanpak de komende jaren worden geoptimaliseerd.

In Doesburg is Cambio actief op een aantal gebieden. In 2015 heeft Cambio de voorziening van maaltijden van het voormalige verzorgingstehuis IJsselzicht op zich genomen. Deze dienstverlening was komen te vervallen vanwege veranderingen in de zorg. Al een aantal jaren wordt in Doesburg het jongerenwerk door Cambio uitgevoerd, zoals het beheer van jongerencentrum 0313, het Outreachend Jongerenwerk, waarbij jongeren in hun eigen omgeving worden benaderd en geholpen en het activerend jongerenwerk. Ook beheert Cambio de Buurtacademie in Doesburg: een plek voor participatie, educatie en ontmoeting.

Resultaten grondstoffen

Doesburgers leverden in 2015 met gemiddeld 440 kilo ruim een procent meer afval en grondstoffen aan. Zowel het restafval als de gescheiden aangeleverde grondstoffen namen toe.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Doesburg. (De gemeente is in 2010 tot Circulus-Berkel toegetreden)

 

Het restafval uit huishoudens nam met 7 kilo toe tot 122 kilo per inwoner, terwijl het grof restafval met 5 kilo afnam tot 31 kilo per inwoner. Totaal komt het restafval daarmee in 2015 op 153 kilo per inwoner.

Doesburgers boden met 287 kilo ruim 3 kilo meer gescheiden grondstoffen aan. Van blik, plastic en drankpakken (PMD) werd 27 kilo per inwoner ingezameld.

Door de invoering van een nieuw inzamelsysteem werd in 2013 de trend van dalende afvalscheiding in de gemeente Doesburg in één klap omgezet naar een scheidingspercentage van 64 procent. In 2014 en 2015 stabiliseerde dat op 65 procent, zodat de landelijke doelstelling voor 2015 van 65 procent afvalscheiding is gehaald.

Voor 2020 is het nationale doel op 75 procent afvalscheiding of 100 kilo restafval per inwoner gesteld.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.