Jaarverslag 2015 Print

> Financieel

Fusie

Op 1 december 2014 zijn Circulus B.V. en Berkel Milieu N.V. gefuseerd tot Circulus-Berkel B.V. Omdat beide bedrijven bestuurlijk en operationeel al één waren, had de fusie alleen nog een effect op de financiële administraties die als laatste afdelingen in het fusieproces in 2015 zijn samengevoegd. De samenvoeging heeft geleid tot een grotere efficiëntie en verlaging van de administratieve lasten.

Door de fusie was een herziening van de financiering noodzakelijk. Circulus was gefinancierd door de gemeenten, terwijl Berkel Milieu gefinancierd was door een bank. Bij de fusie is bepaald dat overgegaan zou worden tot volledige externe financiering. Na een aanbestedingsprocedure is de financiering gegund aan de BNG.

Resultaatovereenkomsten

Alle diensten van Circulus-Berkel voor de klantgemeenten worden tegen kostprijs uitgevoerd. Het totale pakket van diensten en kosten wordt per gemeente vastgelegd in een Resultaatovereenkomst (RO). In 2015 zijn alle overeenkomsten herijkt, daarbij wordt de kostprijs voor alle elementen uit de Resultaatovereenkomst herberekend op basis van het laatste gecontroleerde jaarverslag. Door de efficiëntieverbetering die de afgelopen jaren is gerealiseerd hebben we wederom de kostprijs over de gehele linie naar beneden kunnen bijstellen.

Daarnaast is het tarief voor de verwerking van afval en grondstoffen voor 2016 neerwaarts bijgesteld. Dat is mogelijk vanwege het nieuwe contract van de aangesloten gemeenten uit de Regio Stedendriehoek dat medio 2016 ingaat voor de verwerking van restafval. Daarmee is een aanzienlijke kostenreductie gemoeid is. Daarnaast speelt ook de sortering en vermarkting van PMD een belangrijke rol. Hierdoor daalt de hoeveelheid restafval en daarmee de kosten van verwerking, de ingezamelde grondstoffen leveren ook een opbrengst op die voldaan wordt door het verpakkende bedrijfsleven.

Financiële doelstellingen

Circulus-Berkel heeft geen winstdoelstelling. Onze aandeelhouders zijn de acht gemeenten waarvoor wij ook onze diensten verrichten. De publieke dienstverlening doen wij tegen kostprijs. Zeer beperkt leveren wij ook diensten aan bedrijven, daar waar wij een overschot aan middelen of capaciteit hebben. Dat betreft vooral het wagenparkbeheer en de overlaadstations in Apeldoorn en Deventer.

De belangrijkste financiële doelstelling van Circulus-Berkel is het leveren van solide en voorspelbare prestaties voor haar gemeentelijke aandeelhouders. Om deze doelstelling te borgen, is kostenbeheersing een integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. Ieder kwartaal vindt per afdeling een toetsing plaats aan het vooraf opgestelde jaarplan en de jaarbegroting.

Als weerstandvermogen is statutair vastgelegd dat de solvabiliteitsratio van de onderneming minstens 25 procent moet bedragen.

Jaarrekening

De fusie is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 ingegaan. Het jaarverslag over 2014 was dan ook al het eerste jaarverslag van Circulus-Berkel. In de aanloop naar de fusie zijn de grondslagen, afschrijvingstermijnen en waarderingen voor de jaarrekening van beide bedrijven al geharmoniseerd.

De afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten hun inzamelmiddelen bij Circulus-Berkel gaan onderbrengen. In 2015 hebben we het eigendom en beheer van de ondergrondse containers van de gemeente Zutphen overgenomen, waardoor de post materiële activa op de balans is toegenomen. In 2016 en later verwachten we een verdere toename hiervan, mede door de bouw van nieuwe Recyclepleinen (milieustraten).

Het resultaat over 2015 is in lijn met de begroting zoals die voor het jaar is opgesteld en van een vergelijkbaar niveau als het resultaat over 2014. De definitieve cijfers worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders naar verwachting in mei vastgesteld. Daarna zullen de hoofdelementen uit het financiële verslag op deze plek gepubliceerd worden. De volledige rapportage inclusief balans en winst-en-verliesrekening is dan in te zien op ons kantoor in Apeldoorn.

Voor 2016 verwachten we een gelijkblijvend resultaat bij een toenemende omzet. Hoewel de lagere tarieven voor restafvalverwerking een omzetdrukkend effect hebben, zal door toename van het activiteitenniveau de omzet stijgen. Omdat de activiteiten op kostprijs worden doorberekend, zal het resultaat vergelijkbaar zijn.
 

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen (in euro)

2015
2014
2013
Netto-omzet 42.473.000 42.019.000 38.130.000
Bedrijfsresultaat

2.333.000

2.580.000

2.581.000
Balanstotaal Eigen Vermogen (x 1 miljoen euro) 10,4 9,5 9,1
Balanstotaal Voorzieningen (x 1 miljoen euro) 2,4 2,4 2,1
Balanstotaal (x 1 miljoen euro) 33,2 35,3 31,2
Kostprijs van de omzet

28.522.500

28.094.000 23.743.500
Gemiddelde debiteurensaldo (1 jan - 31 dec) 931.250 1.091.000 1.080.500
Gemiddelde crediteurensaldo (1 jan - 31 dec) 4.988.097 4.399.238 3.876.214