Jaarverslag 2015 Print

> Lochem

In 2015 is een nieuw afval- en grondstoffenplan opgesteld en de inzameling van PMD  ingevoerd, waardoor ook drankpakken en blik met het plastic verpakkingsmateriaal meegegeven kunnen worden. Daarnaast is de invoering van de BEST-tas voorbereid. In 2016 zal 2Switch de tassen eens in de twee maanden gaan ophalen en ze vervolgens op de eigen locatie uitsorteren.

Met groot succes is het project Cleanwise in 2015 op basisscholen geïntroduceerd. Voor de komende tijd wordt gekeken hoe dit verder uitgebouwd kan worden naar bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Ook wordt de combinatie gemaakt met de pilot blikjes en flesjes.

De eerste fase van de aansluiting van het beheer van de buitenruimte in Lochem liep eind 2015 af. Uit de evaluatie bleek dat de aansluiting succesvol is verlopen. Ook zijn enkele verbeterpunten opgesteld. Voor de dienstverlening van Circulus-Berkel zal een resultaatovereenkomst worden opgesteld. De tweede fase van de aansluiting wordt in 2016 verder uitgewerkt.

Met Stichting Welzijn Lochem is een samenwerking  aangegaan waarmee zij de participatie in Lochem gaan stimuleren en waarmee de activeringsactiviteiten die zij uitvoeren via het Buurt Onderhouds Bedrijf per 2016 bij Circulus-Berkel worden ondergebracht.

Over een nieuw recycleplein in Lochem wordt in 2016 besluitvorming verwacht. Op de nieuwe locatie zal ook de nieuwe huisvesting voor de afdeling BuitenRuimte worden ondergebracht.

Resultaten grondstoffen

De invoering van het gedifferentieerde tariefsysteem in 2013 had tot gevolg dat Lochemers aanzienlijk minder afval gingen aanbieden. Sindsdien neemt de totale hoeveelheid afval en grondstoffen dat wordt aangeboden weer iets toe: in 2015 met 2 procent tot 390 kilo per inwoner. De hoeveelheid restafval nam verder af, terwijl de omvang van de gescheiden ingezamelde grondstoffen toenam.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Lochem.

 

Restafval uit huishoudens nam met 9 kilo af naar 108 kilo per Lochemer, terwijl grof restafval met 2 kilo toenam tot 12 kilo. De hoeveelheid restafval inclusief grof restafval kwam daarmee op 120 kilo per inwoner; 6 procent lager dan het jaar ervoor. Het nationale doel dat op maximaal 100 kilo per inwoner in 2020 is gesteld is daarmee in zicht.

De apart ingezamelde grondstoffen namen met ruim 5 procent toe tot 270 kilo per inwoner. Het ingezamelde gft liet een afname zien van 5 procent tot 95 kilo en drankpakken en plastic namen aanzienlijk toe vanwege de inzameling van PMD met 37 procent tot 29 kilo per inwoner.

In afvalscheiding brak Lochem al in 2013 met een langjarige trend, door in één keer een sprong naar 66 procent afvalscheiding te maken, waardoor de landelijke doelstelling die voor 2015 is gesteld werd overschreden. In 2015 nam het scheidingspercentage met 2 procentpunt toe tot 69 procent. De nationale doelstelling van 75 procent afvalscheiding in 2020 zal als deze groei wordt vastgehouden, zeker gehaald worden.

 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.