Jaarverslag 2015 Print

> Deventer

Een nieuw en ambitieus grondstoffenplan is door de gemeente Deventer in september vastgesteld voor de periode 2015-2018. Het hoofddoel is een vermindering van restafval tot onder 100 kilo per inwoner en daaraan gekoppeld een bronscheidingspercentage van minimaal 75 procent. Meteen na de vaststelling van het plan is begonnen met de uitvoering van de eerste stap door te starten met de inzameling van PMD: plastic, metaal en drankpakken. Vervolgens is begin 2016 het plan verder uitgerold. Zo werd de inzamelfrequentie van restafval verlaagd van twee naar eens in de vier weken en werd de BEST-tas ingevoerd. Medewerkers van Sallcon zamelen de tassen eens in de twee weken in. Bij kringlooporganisatie Het Goed vindt de sortering plaats. De tweede stap zal later volgen. Dan worden proeven gedaan met gespiegeld inzamelen in combinatie met de invoering van een minicontainer voor papier. Over de integratie van de twee brenglocaties van Circulus-Berkel met die van Het Goed tot een nieuw recycleplein wordt in 2016 besluitvorming verwacht.

Rondom afvalscheiding buitenshuis is het afgelopen jaar veel gebeurd. Als koplopergemeente op dit gebied is samen met het ministerie van IenM, de gemeente en Circulus-Berkel een goed bezochte werkconferentie georganiseerd. Veel enthousiasme op de conferentie kreeg Cleanwise, dat in Deventer is ontstaan. Het succesvolle programma wordt verder uitgerold in de gemeente naar verenigingen en het voortgezet onderwijs. In 2016 vindt hiermee waarschijnlijk ook een combinatie plaats met de pilot blikjes en flesjes.

In 2016 zal Deventer samen met Bronckhorst een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om keukenafval – de groente en het fruit van gft – bij inwoners zo eenvoudig mogelijk gescheiden in te zamelen en te verwerken. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Wageningen Universiteit (WUR). Vanuit CBL, de brancheorganisatie voor de levensmiddelendetailhandel, zal aangesloten worden om voedselverspilling tegen te gaan, zodat een integrale onderzoeksaanpak mogelijk wordt.

Voor de dienstverlening in de leefomgeving is de overeenkomst met de gemeente aangepast, zodat deze op resultaat gericht is. Omdat onkruid niet meer met chemische middelen bestreden mag worden, zijn we samen met de gemeente aan het onderzoeken naar de beste verhouding tussen de kwaliteit van de reiniging en het budget dat daarvoor beschikbaar is.

In Deventer is het veegbeleid door de wijkverantwoordelijken bekeken; waar handwerk kan en waar machinaal vegen moet. Dit heeft geleid tot minder machinale veeguren.

Resultaten grondstoffen

Twee jaar geleden, in 2013, voerde Deventer diftar in en namen de aangeboden hoeveelheden restafval sterk af en grondstoffen toe. Daarna is een lichte toename te zien. In 2015 nam de totale hoeveelheid toe met een procent tot 412 kilo per inwoner. De trend van scheiding zet zich echter onverminderd door: er werd minder restafval aangeboden en meer gescheiden grondstoffen.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Deventer.

 

Het restafval uit huishoudens nam met 6 kilo per inwoner af. Daar staat tegenover dat het grof restafval met 5 kilo per inwoner toenam. Als resultaat nam de hoeveelheid restafval inclusief grof restafval na de aanzienlijke daling van 41 procent in 2013 nog verder af met een procent tot 118 kilo per inwoner. Het nationale doel van 100 kilo per inwoner in 2020 komt daarmee binnen bereik.

De gescheiden aangeboden grondstoffen zijn in 2015 met 2 procent gestegen naar 294 kilo per inwoner. De daling van het restafval en de toename van de grondstoffen laat de afgelopen twee jaar een spectaculaire stijging van het scheidingspercentage zien die in 2015 is afgevlakt naar 71 procent. Daarmee ligt Deventer dicht tegen de nationale doelstelling aan van 75 procent afvalscheiding in 2020. De nationale doelstelling voor 2015, die 65 procent is, heeft Deventer ruim overtroffen.

Het effect van de invoering van PMD is in de cijfers over 2015 nog niet goed te zien, omdat de inzameling in het vierde kwartaal van start ging. Desondanks werd er over het hele jaar bekeken met gemiddeld 24 kilo per inwoner toch 11 procent meer aan drankpakken en plastic ingezameld.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.