Jaarverslag 2015 Print

> Gescheiden grondstoffen

 

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Het ingezamelde gft kent een wisselend verloop over de jaren. Dat laat zich deels verklaren uit het aanbod aan tuinafval dat beïnvloed wordt door het weer. Daarnaast heeft de invoering van een nultarief op gft bij diftar-gemeenten een positief effect.

Het gft dat in 2015 werd aangeboden, verschilt per gemeente, maar de verschillen zijn wel afgenomen. Vooral stedelijke gebieden bieden minder tuinafval aan. Of meer gft ingezameld kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

 

Papier en karton

Het aangeboden oud papier en karton wordt sterk bepaald door de economische conjunctuur. In economisch mindere tijden neemt het verbruik van papier af. De verwachting is dat het papierverbruik van kranten en tijdschriften afneemt onder invloed van ICT. Karton zal toenemen, door de stijging van internetbestellingen, waardoor meer kartonnen verpakkingen verbruikt worden. De invoering van diftar of extra inzamelvoorzieningen verhoogt het inzamelresultaat van oud papier en karton.

Het verschil in de hoeveelheid ingezameld papier en karton tussen gemeenten is in 2015 toegenomen. Het laagste niveau lag op 58 kilo, het hoogste op 74 kilo per inwoner. Of meer oud papier en karton gescheiden ingezameld kan worden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

Glas

Het aangeboden verpakkingsglas laat langjarig een zeer geleidelijke toename zien. In 2015 nam het ingezamelde volume met 1,4 procent toe. Glas is een verpakkingsmateriaal dat zeer geschikt is voor specifieke producten. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jaren minder groot.

Het aanbod aan verpakkingsglas verschilt niet veel per gemeente: van 22 kilo tot 29 kilo per inwoner. Of er meer glas gescheiden ingezameld kan worden, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid die er nog in het restafval zit.

 

Plastic, metaal en drankpakken (PMD)

In 2008 zijn enkele gemeenten in de regio met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen begonnen. Alle andere gemeenten volgden snel daarna en in 2014 werd al 16 kilo per inwoner aan plastic verpakkingen ingezameld. Daarnaast werden door enkele gemeenten drankpakken (totaal 2,5 kilo per inwoner in de regio) en blik (0,3 kilo per inwoner) gescheiden ingezameld.

Vanaf 2015 hebben alle gemeenten de inzameling van plastic verpakkingen uitgebreid met drankpakken en blik: het zogenoemde PMD. Daarmee werd een flinke impuls gegeven tot gescheiden inzameling van deze materialen. Werd in 2014 nog 19 kilo aan drankpakken, blik en plastic verpakkingen ingezameld, in 2015 was dat met 24 procent toegenomen tot gemiddeld 24 kilo per inwoner. De verwachting is dat de gemiddelde hoeveelheid per inwoner het komende jaar zal toenemen.

De aangeboden hoeveelheid PMD varieert in 2015 per gemeente van 18 kilo tot 32 kilo per inwoner. Dat het resultaat van Brummen met 18 kilo relatief aan de lage kant is wordt veroorzaakt doordat de gemeente in de laatste maanden van 2015 met de inzameling van PMD is begonnen.

Het restafval bestaat nog voor een aanzienlijk deel uit materialen die met het PMD meegegeven kunnen worden.

Overige materialen

De hoeveelheid gescheiden aangeboden overige materialen is in de loop van de jaren gestaag toegenomen. Het zijn overwegend de stromen die worden gebracht naar recyclepleinen. De stijgende lijn kan verklaard worden uit een toename van voorzieningen voor de gescheiden inzameling, intensievere communicatie en aanvullend beleid. De daling in 2013 houdt gelijke tred met de afgenomen totale hoeveelheid afval in dat jaar, en in 2014 en 2015 is dan ook weer een toename te zien tot 56 kilo per inwoner.

Het totaal aan overige materialen dat door inwoners in 2015 werd aangeboden verschilt sterk per gemeente. De verschillen zijn deels te verklaren uit het gemak waarmee bij een gemeente van een voorziening gebruik kan worden gemaakt, de tarifering voor brengstromen en ook of materialen ergens anders dan bij de gemeente kunnen worden aangeboden.