Jaarverslag 2015 Print

> Personeel en organisatie

Visie en strategie

In 2015 is een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt die beter past bij de gewijzigde taken van Circulus-Berkel. Daarnaast blijven het terugdringen van het verzuim en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van mensen belangrijke speerpunten. In de komende jaren zal een relatief groot aantal mensen binnen de organisatie met pensioen gaan. Wat dit tot 2020 betekent, is in 2015 vastgelegd. Hieruit kwamen geen grote risico’s naar voren. Aan veiligheidsmanagement blijven we extra aandacht besteden.

Organisatie

Met de aansluiting van Cambio, de dienst buitenruimte van Lochem, Stilema en in 2016 van het Buurt Onderhouds Bedrijf Lochem en het groenbeheer uit Doesburg is de organisatie snel gegroeid. De huidige structuur van Circulus-Berkel moet daarom worden bijgesteld. De structuur is nog geënt op de oorspronkelijke taak van afvalbeheer, terwijl het beheer van de buitenruimte daarin organisatorisch en functioneel onvoldoende uit de verf kan komen. Bovendien is de huidige structuur minder geschikt om onze nieuwe strategie uit te voeren.

De kern de bijstelling is dat de huidige structuur van twee eenheden, een voor afval en buitenruimte en een voor stafdiensten, wordt omgevormd tot een organisatie met vier eenheden. De eenheid Grondstoffen staat voor onder meer de inzameling en bewerking van afval en grondstoffen. De activiteiten die in de leefomgeving worden uitgevoerd zoals het groenbeheer, gaan naar de eenheid Buitenruimte. Mens en maatschappij is de eenheid waarin activiteiten als participatie, activering en ook personeelsbeleid samenkomen. De huidige staffuncties zoals bijvoorbeeld financiën, wagenparkbeheer, ICT en inkoop zullen de eenheid Middelen gaan vormen. In het voorjaar van 2016 wordt gestart met het omvormen van de organisatie.

Medewerkers

Aantal medewerkers Circulus-Berkel 2015Het aantal vaste medewerkers nam van 274 in 2014 toe tot 286 in 2015. Het gemiddeld aantal fte’s nam ook toe, van 252,8 tot 262,2 evenals het aantal deeltijders dat van 108 naar 119 steeg en het aantal vrouwen van 45 naar 47. De flexibele schil bedroeg 41 procent, 2 procent meer dan een jaar eerder.

De totale uitstroom kwam uit op zeven mensen, de instroom op zeventien. De aansluiting van Stilema bij Circulus-Berkel drukte met de komst van veertien nieuwe medewerkers het grootste stempel op de instroom.

Het aantal activerings- en participatiemedewerkers  dat werkzaam is voor Circulus-Berkel komt uit op 344 medewerkers. Hierin zijn 127 gecontracteerde vrijwilligers opgenomen.

Ondernemingsraad

De samenstelling van de ondernemingsraad bleef onveranderd na de verkiezingen in november 2014. Belangrijk onderwerp voor de ondernemingsraad was de bijstelling van de organisatiestructuur. Begin 2016 geven de leden van de raad hier een advies over. De ondernemingsraad is ook betrokken bij het opstellen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat voor 2016 op de rol staat.

Om zich te ontwikkelen als team, competenties te ontwikkelen en een goed advies te kunnen geven over de bijstelling van de organisatiestructuur, volgden leden van de ondernemingsraad verschillende cursussen.

Integriteit

Er is geen directe aanleiding om te twijfelen aan het bewustzijn over dit onderwerp bij onze medewerkers. Door de personele groei willen we wat betreft de normen en waarden van de organisatie een eenheid creëren voor alle medewerkers. Leidinggevenden hebben hiertoe als eersten een cursus gevolgd over integriteit. Het project wordt in 2016 dan ook voortgezet en breder uitgezet in de organisatie.

Moderniseren van arbeid

Mensen activeren richting arbeid betekent dat we ook intern kijken naar passend werk. Het afgelopen jaar is geïnventariseerd hoe werk anders georganiseerd kan worden. Bepaalde werkzaamheden door vaste krachten passen wellicht beter bij activeringsmedewerkers. Het gaat vaak om werkzaamheden die de vaste medewerker niet bij voorkeur doet. Het mes snijdt dan aan twee kanten: vaste medewerkers blijven gemotiveerd, en er worden extra plaatsen gecreëerd.

Arbeidsvoorwaarden

De bijstelling van de organisatiestructuur in 2016 heeft geen gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Onze medewerkers blijven vallen onder de cao Afval en Milieu. Voor de medewerkers van Cambio, de buitendienst Lochem en Stilema is eerder een sociaal plan opgesteld. Naast deze afspraken vallen ook zij onder de cao Afval en Milieu. In 2016 wordt een nieuwe cao verwacht.

De resultaatafhankelijke uitkering van 3 procent in 2014 is in 2015 omgezet in een vaste eindejaarsuitkering van 2,75 procent.